فن آوری رسوب زدای الکترونیکی بهرشد در فهرست توانمندی ملی

۱۲:۵۵ ۱۳۹۹/۴/۲۸
سرویس:آخرین اخبار

قرار گیری فن آوری رسوب زدای الکترونیکی بهرشد در فهرست توانمندی ملی 

فن آوری رسوب زدای الکترونیکی شرکت بهرشد در فهرست توانمندی های ملی کشور در بخش کاهش آلودگی آب ، خاک و هوا قرار گرفت.
به گزارش شفا آنلاین ، دستگاه های رسوب زدای الکترونیکی بهرشد پس از بررسی های متعدد عملکرد آن ، به دلیل نقش آن در حذف نمک و اسید شویی رسوب تاسیسات سرمایشی و گرمایشی ساختمان ها و صنایع و کاهش مصرف آب در فهرست توانمندی های ملی کشور در بخش سنجش و کاهش آلودگی آب ، خاک و هوا قرار گرفت.
سایت مرجع دبیرخانه صلاحیت دار ملی فناوری های اقلیم ضمن معرفی فناوری رسوب زدای الکترونیکی شرکت بهرشد به اهمیت این فناوری بومی سازی شده در حفاظت از محیط زیست اشاره کرده است.

رسوب زدای الکترونیکی بهرشد