مزیت های محیط زیست :

۰۷:۰۹ ۱۳۹۴/۱/۲۰
سرویس:اخبار وسط 5
   -کاهش آلودگی هوا به میزان 40 درصد
   -کاهش تولید گازهای گلخانه ای
   -پیشگیری از آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی
   -سلامت نیروی انسانی فنی، بهداشت محیط کار و پیشگیری از حوادث و بیماری های ناشی از اسید شویی